Logg över kommunikationen mellan politiker och tjänstemän mm

Nedan presenteras en logg över kommunikationen mellan Facebookgruppen ”Fler Skolor i Enskede” och politiker. Skrämmande läsning och tydliga signaler på att de allra flesta beslutsfattare avskriver sig ansvaret för hur skolsituationen ser ut i Stureby/Enskede:

”Här för vi logg över kommunikation mm från/till politiker och tj män. Längst upp kan du läsa det som ”hänt” senast. Vi fyller på listan vartefter.

15 mars

Mejl skickades till Sten Nordin, finansborgarråd i Stockholm, dvs den högsta positionen man kan ha som poltiker i Stockholm stad. Han sitter med i en lokalplaneringsgrupp och vi vill såklart att Enskedes situtaion ska stå högt på agendan. Han fick den skrivelse vi skickade för två veckor sedan. Vi frontade också vår idé redan i mejlet om en ny högstadieskola i Enskede och bad honom svara på vad han tyckte om vår idé.

Idag fick vi reda på att Sturebyskolan har skickat ut sina svar till samtliga inom deras skolpliktsområde, svar väntas imorgon. De kommer inte kunna erbjuda alla som sökt dem i förstahand en plats men alla inom skolpliktsområdet får även besked om var de hänvisas.

Enskedefältets svar verkar dröja om man får tro på de besked som kom igår.

Enskede skola har vi inga uppgifter om.

Idag fick vi ett mail från nämndeledamot Helen Törnqvist (C) som skrev att ”de” kommer få en dragning idag om situationen i Enskede. Oklart om det bara var hon som skulle få det eller hela nämnden.

Inga fler samtal ringdes idag. Nämnden hade sitt månadsmöte idag och förhoppningsvis togs vår fråga upp.

Vi får nu se vad folk erbjuds för platser till hösten och om förslagen är acceptabla eller inte. Utifrån beskeden får vi se vad nästa steg är för att påverka höstens intag 2012. MEN den primära frågan för denna grupp är ju ffa att skapa fler skolor i Enskede. Detta arbete kräver arbetsinsats och den insatsen måste göras NU. Det är NU alla beslut fattas om framtiden och det är NU vi kan vara med och påverka.

Så, tro det eller ej, det behövs verkligen att folk engagerar sig!! Vi måste göra ett förslag till politikerna som är underbyggt med fakta OCH vi måste börja jobba med hur vi ska nå ut mer i media.

Om de mot förmodan löser platssituationen i år så kommer det vara omöjligt inom 1-2 år. Vi vet redan i dag att antalet barn födda 2007 som bor i Stureby är fler än de som är födda 2006. Så kom igen och engagera er för alla våra barn i Enskede, både de som går i skolan och de som ska börja!

14 mars

Idag fick vi svar från Lotta Edholm via Hedwig Kastenholm. De förklarar lite hur de ser på skolfrågan i stort men svaren på våra frågor uteblir i stort. Inte heller någon kommentar om hur man tänker lösa situationen idag eller i framtiden.Idag framkom att det nog är utbildningsförvaltningen i nuläget man ska kontakta. Det är de som bereder förslag till lösning och har detaljkunskaperna. Politikerna kommer inte besluta om något som inte först beretts i förvaltningen. Mötet imorgon kommer alltså inte att konkret ge något i form av beslut. Det som kan ske är att man får intern information från förvaltningen i ärendet. Det verkar entydigt vara uppfattningen bland de styrande politikerna att de satt prioritet på frågan genom att be förvaltningen om en lösning. Detta kan vi hävda vid kontakt med tjänstemän. Kontakta: Thomas Persson, direktör UtbildningsförvaltningenTelefon: 08-508 33 788 eller 070-46 33 788E-post: thomas.persson@stockholm.se Håkan Edman, grundskoledirektör08-508 33 000hakan.edman@stockholm.se

Brev skickat till Thomas Eriksson, projektledare för Skolbyggnation för ett växande Stockholm, där vi ber dem titta på Enskede i ”rapporten” igen och se över om den är uppdaterad innan inriktningsbeslut tas i april. Vi beskriver i brevet våra farhågor inför framtiden och föreslår beslut om en ny högstadieskola i Enskede. Svar kom redan på kvällen:

”Status just nu är att förvaltningen tar fram ett förslag till lokalförsörjningsplan som ska behandlas av utbildningsnämnden den 19 april. I vissa fall kommer konkreta besked i planen, i andra fall redovisas planeringsförutsättningar. Beredningen pågår, vilket innebär att det ännu inte finns något färdigt förslag till nämnden. Det färdiga förslaget sprids först i samband med att ärendet skickas till utbildningsnämnden (bilaga till nämndens flerårsplan). Som underlag för planeringen ligger bl a 2011 års elevantalsprognos, d v s en nyare prognos än den som den tidigare lokalutredningen nyttjade. Ni har i dagarna ställt frågor till bl a utbildningsförvaltningen om planeringen i Enskede och framtagande av svar pågår. Jag skickar därför endast ovanstående klargörande av vilket ärende som nämnden behandlar under april månad.”

En förskolelärare på en förskola sa att det var möte igår på Fältet ang antalet barn som vill börja förskoleklass till hösten. Tydligen är situationen ohanterlig att klara av för rektorerna så de har skickat in alla ansökningarna till Stockholm stad som får ta beslut i frågan. Så vi ska inte vänta oss ett besked imorgon, åtminstone inte från fältet.

Telefonkontakter:

Christoffer Järkeborn (M) vi har bra kontroll på läget och vet att det är många barn som behöver plats i grundskolan, detta gäller inte bara Enskede. Det är ett svårt pussel för dem att lägga. Problemet är inte brist på pengar (skattehöjning kommer inte lösa problemet) problemet är att man inte tillräckligt snabbt kan allokera resurserna till där de behövs? Han anser att man måste bygga mer flexibelt så att lokalerna kan utnyttjas till andra ändamål när behovet av skolplatser försvinner.

Johanna Sjö (M)Vi vet väl om den bekymmersamma situationen i Enskede. Förvaltningen har i uppdrag att bereda frågan om skollokaler i Stockholm och Enskede är ett område där det är potentiellt trångt. Man har tidigare legat steget efter i dessa frågor men nu finns en Lokalplaneringsgrupp med Lotta Edholm, Sten Nordin och stadsledning Och utbildningsförvaltningen. Vår skrivelse ville inte J S kommentera i detalj. Den skall besvaras av förvaltningen!!!!( red.anm. då kanske vi kan vänta ett till svar!!) Dock är det inte säkert att man kommer lösa allt perfekt, man får inte alltid precis det man önskar. Frågan kommer troligen upp till beslut på nästa nämndmöte. Imorgon kommer frågan säkert att tas upp under ”övriga frågor” men då blir det enbart som diskussionspunkt ev med information från förvaltningschefen. J S är beredd att diskutera frågan men vi kommer inte få någon ytterligare information efter mötet imorgon, annat än den som kan ges från utbildningsförvaltningen. J S menar att frågan är klart aktuell och prioriterad och hon väntar sig en konkret lösning att ta ställning till under april/maj. Rekommendationen till föräldrar är att ställa konkreta förslag till förvaltningen och inte till politokerna i nuläget.

Johanna Sjö(M) har även svarat flera av våra medlemmar med samma, standardsvar, idag via mail att de jobbar på frågan men att det är för tidigt att svara.

Hedwig Kastenholm(M) Pratade dels om Enskedefältets utbyggnad och Hedvig berättade också att det pågår en utredning för just Enskedeområdet för en långsiktig planering av skolplatser. Den skulle på en övergripande nivå vara klar inom några veckor. Inget av alternativen är dock klart inför höstens intagning. Hedvig sade att hon/de lade mycket tid på Enskede-frågan men i korthet fanns det inget nytt inför hösten

.Jan Valeskog, vice ordf och (s). Han ansåg att han själv bidrog till att driva frågan om fler skolor i Sthlms-omr, dock inte specifikt Enskede/Stureby. Han hade konkret lämnat förslag på nya skolor i Mälarhöjden och Hässelby. Jag framförde att vi ännu inte fått något konkret ”bevis” på att just Enskede-frågan tas om hand och att vi vill ha det – tiden rinner iväg. Jan sade att det skulle tas upp imorgon torsdag, dock ej ”skriftligen”, som jag förstod.

Erik Åslin (fp). Han sade att situationen kring Enskede tas på allvar och att det är Hedvig Kastenholm som konkret har ansvar för att driva frågan.

En medlem har ringt Carina Hallqvist, grundskolechef, och uttryckt oro och missnöje. Carina ville inte ge några besked alls men sa att man arbetar med ett svar på skrivelsen och bad mig ta ställning till detta svar när det kommer.

13 mars

Tack för dagens insats, se nedan. Vi verkar ha säkrat att frågan lyfts med behöver fler påringningar till alliansen imorgon och ffa Lotta Edholm! 13/3: Ett mail skickat till Kerstin Sandström,stadsledningskontoret, om att de bör ser över rapporten vad gäller Enskede inför mötet rörande inriktningsbeslut för nybyggnation som skall vara i april. Kanske rapporten inte är uppdaterad till dagens läge med alla nybyggnationer och generationsväxling? Frågan är iallafall ställd nu till henne! Telefonkontakter: Birgitta Lanér (s) utbildningsnämnden. Hon hade läst skrivelsen och var helt på vår linje. socialdemokratiska gruppen var för utbyggnad och i framtiden nybyggnation (hoppas det stämmer). Uppmanade att ligga på allianspartierna, och framför allt Lotta Edholm.  Erik Åslin, biträdande under Lotta Edholm. Lotta var upptagen. Säger att Stureby/Enskede-frågan diskuteras dagligen, men kommer inte att tas upp på mötet på torsdag. Han menar att de är medvetna om t ex problematiken att korsa Örbyleden, men upprepade ändå som ett mantra ”att alla barn får en skolplats inom 2 km”.  Lotta kontaktas åter men satt upptagen. En av våra medlemmar mailat ett brev i bekymrad ton. En av Lottas medarbetare uppgav att några fler hört av sig och det lät som att det är något man bryr sig om. Erik Åslin fick samtal igen och Han sa att de avvaktar med svaret tills de handlägger alla grundskoleansökningar för i år, och hans kollega Hedvig Kastellholm skulle återkomma med ett mail till den som ringde?  Mailkontakt: Per Olsson(MP) svarat: Min bild är att skolsituationen är ohållbar. Vi har lyft det tidigare i nämnden och kommer ta upp det igen på torsdag. Jag vet inte varför det tar sådan tid för majoriteten att få fram en lösning, men det kan bara dem svara på. Vår fråga finns ju inte på dagordningen, men under övrigt kan ni räkna med att den kommer upp. Men förmodligen kommer vi få höra det som ni redan har hört. Kommer det ett inriktningsbeslut i april är det ännu ett tillfälle att väcka alternativa förslag.  En medlem har mailat samtliga i alliansen, återkommer med svar.

13/3: En önskan till Kerstin Sandström, stadsledningskontoret, om att de ser över rapporten ”skolplanering för ett växande Stockholm” vad gäller Enskede. Kanske den inte är uppdaterad till dagens läge med alla nybyggnationer och generationsväxling?

12 mars

Namninsamling avslutat, resultat 566 underskrifter. dessa skickas till samtliga förtroendevalda, Carina Hallqvist, Lotta Edholm och Jan Valeskog. 12/3: kontakter med nämnden under dagen: Telefonsamtal: Ledamot Mikael Valdorson (M) Han har inte haft kontakt med sin partigrupp och han kan inte ge mer info mer än att detta ”med skolor diskuteras och jobbas med dagligen”. Vice ordförande Jan Valeskog (S) Jan jobbar inte heltid med dessa frågor vilket gjort att han skickat över frågan till någon annan. Han har koll på något rörande ärendet. Jan skulle försöka sätta sig in lite mer i frågan inför torsdagens möte. Ledamot Johanna Sjö (M) Kan inte riktigt svara på frågor ”Skrivelsen hade ju skickats till så många…”. När tonen skärptes ansträngde hon sig genom att säga att ”skolsituationen ser inte så bra ut men vi jobbar på den hela tiden”.  Ledamot Markus Nordström (M) Markus hade inte fått någon skrivelse vad han kan minnas men skulle läsa av sina e-post idag. Ledamot Birgitta Lanér (S) Hon ville inte kommentera skrivelsen då hon först måste diskutera den med övriga kollegor. Hon var även relativt ny på posten och var inte så insatt i frågan menade hon. Mejlkonversationer:

Thomas Eriksson projektledare för Skolbyggnation för ett växande Stockholm. Han säger att ett inriktiningsbeslut om nybyggnation ska fattas under april. Det kommer förmodligen leda till nya lokaler om ett par år. Det hjälper inte årets intagning! Vad han hittills hört skulle årets intagning klaras utan nya lokaler. Per Olsson, Miljöpartiet Stockholm: Det är ett stort bekymmer med lokalförsörjningen och tillgång på skolor i söderort. Det gäller Enskede, Älvsjö och Midsommarkransen samt flera ställen. De lyfter det på olika sätt. Miljöpartiet har inte fått ha hel insyn i utarbetandet av rapporten och har därför tagit initiativ för att vi bättre ska få klarhet i de förutsättningar som finns. De har kallat ledamöter i flera nämnder och stadsdelar till ett möte för att skapa en bättre bild av läget. På torsdag har de utbildningsnämnd. Då kommer jag att fråga vilken plan som finns på förvaltningen och hur skolborgarrådet ser på det. I min oppositionsroll är det en sak han personligen göra. Måns Almqvist ledamot för Vänsterpartiet i utbildningsnämndenna sammanfattning: Han tycker rent allmänt att det är en gedigen skrivelse med genomtänkt argumentation för betydelsen att se till att offentlig service byggs ut i samma takt som bostäder samt att ett helhetsperspektiv ska tas på skola, boende och trafik. Borgerliga majoriteten har länge inte ville ta något ansvar alls för att det byggs ut kommunala skolor i takt med ökat bostadsbygande, som i Hammarby Sjöstad. Man tycker friskolor kan täcka upp bristen. Västern vill ha bra kommunala skolor. Han har tagit upp vår skrivelse på ett möte med förvaltningen och frågat hur de planerar att agera. Han har fått beskedet att ett svar håller på att utarbetas. Rent allmänt är det precis det vi kräver just vad mp länge krävt, en uppvärdering av betydelsen av den kommunala skolan ”mitt i byn” som en avgörande del av välfärden i varje stadsdel. Och en politisk planering som tillförsäkrar tillräcklig kapacitet. För snabba resultat rekommenderar jag dig därför att ligga på den politiskt ansvariga majoriteten, i synnerhet ansvarigt skolborgarråd Lotta Edholm. Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP), ledamot i utbildningsnämnden i Stockholms stad: tror inte hon fått någon skrivelse. De har haft frågan uppe i nämnden och man, dvs. utbildningsförvaltningen, har försäkrat att man gör allt för att lösa situationen i Enskede. Vi har, än så länge – och som- opposition nöjt oss med det svaret. Det är ju just nu allianspartierna som har både ansvaret för och makten över Stockholms stads skolor. ledamot Johanna Sjö (M) skriver:Frågan om tillgången på platser för elever inför höstens skolstart diskuteras ständigt, och den situation ni pekar på är en av de som finns med i den diskussionen.Det är för tidigt att ännu säga exakt vad som blir resultatet av den diskussionen men förhoppningsvis kan vi snart få en bra lösning tillstånd. På Lotta Edholms blogg skriver en av våra medlemmar:Det är en oerhört glädjande nyhet att en lärare i Sturebyskolan fick denna fina utmärkelse. Dock är det enligt min åsikt tveksamt om skolan kommer att behålla sin höga klass med tanke på att en redan överfylld skola tvingas ta emot allt fler barn från sitt upptagningsområde. Det krävs helt enkelt fler skolor i Enskede.

12/3:Ingegerd Akselsson Le Douaron: Hon håller med om att situationen i Enskede är ohållbar. Man ska verkligen inte behöva ha bil för att man måste frakta sina barn till skolan. Man ska inte behöva ha bil i Stockholm överhuvudtaget. Från oppositionens sida kan vi ligga på och fråga, och kritisera där vi tycker att det behövs. Och det händer ofta. Men allianspartierna säger gång på gång att det är de som bestämmer eftersom stockholmsborna har valt dem.

9/3: svar kommit från Kerstin Sandström, stadsleningskontoret, angående vår delanalys av rapporten ”skolplanering för ett växande Stockholm”: Vi tittar nu på er analys och återkommer med våra kommentarer så snart vi kan.

6/3: Brev skickas till Kerstin Svanström, ansvarig i dagsläget för rapporten ” Skolplanering för ett växande Stockholm”, med en delanalys där vi tycker oss ha hittat stora felaktigheter om framtida kapaciteten i skolorna i Vantör. Vi önskar en kommentar. Vi ser i vår analys att det inte finns någon överkapacitet i Vantör inom mycket snar framtid utan en underkapacitet. Detta borde göra det ytterst olämpligt att placera Enskedebarn i Vantörs skolor då Vantör behöver platserna själva

6/3: tv4 Stockholm gör repotage om den akuta platsbristen i Enskedes skolor och nämner att det fattas 100 förskoleklassplatser i Enskede till hösten. Lotta Edholm, skolborgarråd i Stockholm stad, kommentar är att de har ambitionen att Enskedes barn ska gå i skolan i Enskede.2/3: Carina Hallqvist, grundskolechef i Enskede-Årsta-vantör och Östermalm, mailar svar: de har noterat att vår skrift inkommit och kommer med svar inom kort

1/3: En skrift skickas till alla politiker i utbilningsnämnden, 24st, samt till utbildningsdirektör Thomas Persson och grundskolechef för området, Carina Hallqvist. Den innehåller konkreta långsiktiga förslag om hur den akuta platsbristen ska lösas och hur man löser situationen på sikt.

7/2: SISAB, kommunala bolaget som har hand om skolbyggen och skötsel av skolorna i Stockholm, berättar att man fått höra mycket om expansioner men fortsatt inte fått några beställningar. De befarar att det snart kommer och att de förväntas göra saker på alltför kort tid.

24/2: Artikel i Enskede-Årsta tidningen. Carina Hallqvist, grundskolechef,nämner i intervju att det finns plats för Sturebys barn på bra skolor i Vantör och Östberga. Att det kan bli såhär när barnkullarna växer! Fem skolor nämner hon: Bandhagen, Bäckahagen, Sjöängsskolan, Örbyskolan och Östbergaskolan.

17/2: Agnes Notini Zachrison får svar av Åsa Härkegård, Stockholm stads skolrotel. Hon är medveten om problemet och hänvisar till rapporten ”Skolplanering för ett växande Stockholm”. Hon påpekar att det är grundskolechefen, Carina Hallqvist, som beslutar om intag till skolorna i samråd med rektorerna.

9/2: Utbildningsnämnden har möte och Jan Valeskog (s) tar upp frågan om man har koll på kösituationen i enskede/stureby. Han får svar att förvaltningen har en handlingsplan och återkommer om vilken efter den 15: e februari.”

Annons
Detta inlägg publicerades i Politik Stureby och märktes , , , , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till Logg över kommunikationen mellan politiker och tjänstemän mm

  1. VICTORIA skriver:

    Bra redogörelse. Har, du som skrivit ihop texten, varit i kontakt med media? Skulle vara bra om de fick del av detta för att kunna göra någon form av reportage. Är det möjligtvis du som haft kontakter med TV4, som besökt en förskola i Stureby?
    //Victoria

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s